Skip Navigation Links.  


تصویر روز
 حق خداوند بزرگ ايـن است كه او را بپرستـي و چيزي را شريكـش ندانـي و چون از روي اخلاص ايـن كار را كـردي, خـدا بـر عهده گرفته كه كار دنيا و آخرت تـو را كفـايت كنـد وآنچه از او بخـواهـي بـرايت نگهدارد.
حضرت امام سجاد(ع)